🐾 Velkommen til Svartkjelen.net 🐾

Slutt på alt friluftsliv, jakt og fiske!

Clickbait tittel? Nei, bare nesten...

FRILUFTSLIVPODCAST BLOGG

10/5/20234 min lese

Afrikansk svinepest hos villsvin funnet farlig nært Norge!

Landbruksminister Geir Pollestad med Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet er klare til å sette inn drastiske tiltak. Tiltaksplanene for Norge er lagt og vil bli iverksatt om Afrikansk svinepest kommer over grensen fra Sverige, dette kan medføre 100% ferdselfobud i skog og mark for alle!

Litt om Afrikansk Svinepest:

Afrikansk Svinepest er IKKE farlig for mennesker, beklager om jeg ikke var klar på dette i første revisjon av dette innlegget.

Viruset infiserer kun dyr av grisefamilien (Suidae). Tamgriser og europeiske villsvin er svært mottakelige for infeksjonen, og dødsraten er høy.

Dersom det blir påvist afrikansk svinepest på tamme svin i Norge vil det straks innføres en restriksjonssone på minimum 10 km rundt det aktuelle dyreholdet med påvist smitte.

Mer om aktuelle tiltak fra Mattilsynet

Jeg skal ikke pådra meg masse kunnskap om dette, med den kunnskapen har gjestene i podcast ekstrasendingen til Jakt og fiskepodden som jeg linker til under her.

Med i sendingen er Landbruksminister Geir Pollestad, Norges offisielle sjefveterinær Ole-Herman Tronerud (Mattilsynet), fagansvarlig Carl Andreas Grøntvedt (Veterinærinstituttet) i tillegg til den faste trioen med Jo Inge Breisjøberget (Statskog), Espen Farstad (NJFF) og Trond Gunnar Skillingstad (Statskog).

Hør ekstrasendingen som podcast på Spotify og her på Apple Podcast eller på PocketCast som jeg bruker.

Jeg pleier ikke å kopiere (stjele) fra andre sider, men denne gangen regner jeg med at det er innafor å gjøre det.

Tekst under fra NJFF:

Viktig å dele kunnskap

Jegere, fiskere og andre naturbrukere kan bli hardt rammet av reguleringer i bekjempelsen av svinepest-viruset, men er også viktige brikker i å begrense smittefaren. Derfor har Jakt- og fiskepodden laget en ekstrasending i samarbeid med Naturkanal1.

Hør ekstrasendingen som podcast her på Spotify og her på Apple Podcast eller se sendingen på YouTube: https://youtu.be/CaNfhVq4QzY

Vi oppfordrer alle til å dele og spre kunnskap om afrikansk svinepest, slik at vi minimerer risikoen for at sykdommen kommer til Norge.

Pollestad: Alvorlig situasjon

Med i studio er Landbruks- og matminister Geir Pollestad. Han mener situasjonen er meget alvorlig og varsler ekstra trykk på å få ned villsvinbestanden i Norge.

Også veterinær og fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt og sjefveterinær og fagdirektør i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud, forteller om dramaet som nå utspiller seg rundt afrikansk svinepest.

Svært motstandsdyktig virus

En million dekar rundt funnstedet i Sverige er sperret av for ferdsel. Alt av jakt, fiske, høsting og turvirksomhet i området er forbudt. Svenske myndigheter setter dermed inn uvant sterke virkemidler i håp om å bekjempe svinepesten.

Spredning av viruset kan imidlertid skje på en rekke måter, både med hjelp av mennesker og dyr.

Viruset overlever dessuten tørking, speking, salting og frysing. Det gjør spredningsfaren i ikke-varmebehandlede kjøttprodukter fra smittede dyr stor over lang tid og, ved transport av slike produkter, lange avstander. Det er også stor smittefare rundt kadaver som har dødd av sykdommen.

Dramatiske begrensninger

Kommer viruset til Norge, kan enorme naturområder bli avstengt. Myndighetene ber folk være på ekstra på vakt for å unngå å bringe viruset over til Norge. Dersom afrikansk svinepest blir påvist på villsvin i Norge er det aktuelt å stanse jordbruksvirksomheten, forby all jakt på alle dyrearter og forby all annen ferdsel (turgåing, jogging, bærplukking osv) i området rundt utbruddet.

Les mer om konsekvenser og hva du selv bør gjøre på Mattilsynets nettsider.

Unngå å spre smitte

Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF, understreker viktigheten av at vi alle gjør vårt for ikke å spre smitten. Han trekker paralleller til sportsfiskere, som er vant til å desinfisere utstyret sitt for å ikke spre gyro eller andre sykdommer mellom vassdrag.

Mattilsynet har klare oppfordringer til jegere, fiskere og andre brukere av naturen.

 • Meld fra til Mattilsynet ved funn av syke eller døde villsvin. Mattilsynet betaler godtgjørelse for slike meldinger

 • Jegere og andre som ferdes i naturområder med villsvin i Sverige, må sørge for at de ikke tar med seg smitte til Norge. Hovedtyngden av villsvin i Sverige er i områder syd for E16 som går fra Gävle til Kongsvinger. Situasjonen i Sverige er foreløpig uoversiktlig da en vet lite om hvor utbredt smitten er.

 • For å unngå smitte er det svært viktig å vaske og desinfisere grundig alt utstyr og klær brukt på jakt og ved annen ferdsel i naturområder med villsvin i Sverige før de brukes i områder med villsvin i Norge. Støvler brukt i områder hvor villsvin ferdes kan for eksempel bære med seg smitte selv om man ikke har vært i nærheten av selve villsvinet.

 • Hunder som har deltatt i jakt i villsvinområder i Sverige må vaskes grundig. Personer, utstyr og hunder som har vært i kontakt med villsvin i Sverige, skal ikke komme i kontakt med svinehold i Norge, selv om det er vasket og desinfisert.

 • Det er forbudt å ta med ustemplet svinekjøtt ut fra områder med restriksjoner for afrikansk svinepest.

Ved mistanke om sjukdom: Varsle Mattilsynet 22 40 00 00

Aktuelle tiltak i infisert sone ved påvisning hos villsvin:

 • Forbud mot all jakt på alle dyrearter.

 • Forbud mot jordbruksvirksomhet.

 • Forbud mot ferdsel av folk, f.eks. turgåere, bærplukkere, joggere utenfor vei o.l.

 • Forbud mot hold av gris utendørs.

 • Forbud mot flytting av svin.

 • Forbud mot alle ansamlinger av svin.

 • Forbud mot fôring av svin med høy, halm eller gras som er produsert i sonen. Det samme gjelder bruk av strø.

 • Organisert reduksjon av villsvinstammen i området.

 • Forebyggende avliving av svin for å hindre smittespredning.

 • Opptrappet søk etter døde og syke villsvin, for registrering, innsamling, prøvetaking og destruksjon.

 • Inngjerding av hele eller deler av området.

 • Hunder skal holdes i bånd.

 • Innsamling av informasjon om avlinger som er innhøstet i sonen og hvor disse er distribuert.

 • Inspeksjon av alle svinehold i sonen for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt også er jegere.

 • Prøvetaking av alle griser med feber i det smitta området.

Mange av disse tiltakene vil også bli iverksatt ved påvisning i svinehold i områder med villsvin.

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen er påvist hos villsvin i Sverige.

Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.